edunaco
Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují, jakým způsobem jsou poskytnuté osobní údaje uživatele poskytovateli zpracovávány a chráněny.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se považují za splnění informační povinnosti poskytovatele webové platformy edunaco – společnosti edunaco s.r.o. se sídlem Chrást 224, 289 14, IČO 17590027, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19423 (dále jen „poskytovatel“), ve vztahu k dotčeným osobám ve smyslu čl. 13 Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou neoddělitelnou součástí obchodních podmínek.

Kategorie údajů zpracovávané poskytovatelem:

 1. registrační a profilové údaje – přihlašovací jméno, heslo a emailová adresa, v určitých případech i další údaje, např. lokalita pro snazší vyhledávání v katalogu škol. Poskytnutí těchto údajů je nutné pro plnohodnotné a funkční poskytování služby na webové platformě. Webovou platformu je možné prohlížet i bez poskytnutí těchto údajů, nelze však využívat všechny služby poskytnuté poskytovatelem (např. hodnocení, diskuse).
 2. údaje v příspěvcích uživatele – uživatel ve svých příspěvcích může zveřejňovat své údaje, které mohou mít charakter osobního údaje. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za údaje zveřejněné uživatelem v jeho příspěvcích.
 3. uživatelské údaje – při používání webové platformy uživatelem (s či bez registrace) poskytovatel shromažďuje technické informace od uživatelů, které se automaticky zaznamenávají pomocí různých nástrojů (např. weblogy, cookies). Takto shromažďované informace obsahují především:
 • Prohlížeč použitý uživatelem
 • Internetovou adresu, ze které se uživatel připojil
 • Operační systém zařízení uživatele
 • Způsob používání webové platformy uživatelem

Tyto údaje jsou nezbytné pro technické zajištění funkčního, stabilního a bezpečného chodu webové platformy a její přizpůsobení potřebám uživatele.

Více informací o cookies, o jejich nastavení a možnostech vypnutí je uvedeno v sekci „Pravidla cookies“.

Poskytovatel primárně zpracovává osobní údaje, které mu uživatelé sami poskytnout. V některých případech, např. registrace prostřednictvím účtu sociální sítě, zpracovává poskytovatel osobní údaje poskytnuté touto třetí stranou.

 

Právní titul zpracovávání osobních údajů

Poskytovatel potřebuje pro zpracování osobních údajů uživatelů tzv. právní titul, tedy právní důvod pro užití osobních údajů.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • Plnění smlouvy – v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro to, aby poskytovatel uživateli mohl poskytnout službu. Jde o údaje zpracovávané na základě registrace uživatele na webové platformě.
 • Plnění právní povinnosti – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány z důvodu, že mu tak ukládá zákon.
 • Ochrana oprávněného zájmu poskytovatele nebo třetích osob – poskytovatel zpracovává osobní údaje v případě, že je to nutné pro ochranu jeho oprávněného zájmu, nebo oprávněného zájmu třetích osob. Takto poskytovatel zpracovává osobní údaje zejména pro to, aby mohl prokázat, že poskytnul řádně veškeré služby, a pro účely přímého marketingu.
 • Na základě souhlasu uživatele – poskytovatel zpracovává osobní údaje též v případě, kdy k tomu udělíte souhlas. Jde zejména o souhlas k zasílání novinek z webové platformy a dále zpracování osobních údajů založeném na souhlasu se zpracováním cookies. Souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

Účel použití osobních údajů

Poskytovatel osobní údaje primárně používá za účelem:

 1. poskytování služby – zejm. založení, vedení a správa profilů, komunikace mezi uživateli, zveřejňování příspěvků uživateli)
 2. vylepšování webové platformy – optimalizace obsahu, zlepšování vzhledu, funkcí a služeb, informování uživatelů
 3. ochrana webové platformy a uživatelů – dohled nad dodržování pravidel používání webové platformy
 4. marketingu – poskytování relevantní a zajímavé reklamy od třetích osob.

Zpracovávání registračních a profilových údajů může uživatel kdykoliv ukončit zrušením své registrace na webové platformě v sekci „Nastavení“. Tím dochází k ukončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem.

Příspěvky zveřejněné uživatelem zůstávají i po ukončení registrace na webové platformě, avšak bez uvedení identifikace uživatele. Během trvání registrace má však uživatel možnost své příspěvky odstranit.

V případě zániku některého právního titulu pro zpracování osobních údajů poskytovatel okamžitě ukončí uchovávání osobních údajů a vymaže je, pokud nebude existovat jiný právní důvod pro jejich další zpracovávání.

Poskytovatel dále může osobní údaje sdílet s externími dodavateli za účelem poskytování služby. Tyto externí dodavatelé většinou působí jako zpracovatelé osobních údajů a mají s poskytovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se především o tyto typy zpracovatelů:

 1. poskytovatelé cloudových úložišť a údržby serverů
 2. poskytovatelé softwaru
 3. poskytovatelé komunikačních či podpůrných klientských nástrojů
 4. externí poradci či auditoři
 5. poskytovatelé platebních služeb, banky

V některých případech mohou být osobní údaje uživatele předány též třetím osobám, které jsou samostatnými správci osobních údajů, tedy oni sami stanovují účely zpracování osobních údajů. K předání v takovém případě dochází, pokud je to nutné pro poskytnutí služby poskytovatele uživateli, nebo je takové předání nutné na základě právních předpisů. Jedná se především o tyto subjekty:

 1. poskytovatelé platebních služeb, banky
 2. poskytovatele poštovních a kurýrních služeb

V rámci využívání služeb některých dodavatelů mohou být osobní údaje předávány do třetích zemí mimo území EU, EHP, Norska, Islandu a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Jde zejména o předávání osobních údajů do USA. V takovém případě využívá poskytovatel k předání standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

Zabezpečení osobních údajů

Poskytovatel vynakládá technická, fyzická, elektronická i správní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům v rozsahu přiměřeném vzhledem účelům a rozsahu zpracování dat, technickému pokroku a účelnému vynaložení nákladů.

Poskytovatel však upozorňuje uživatele, že přenos informací po internetu však není stoprocentně bezpečný. I když poskytovatel činí ochranná opatření, bezpečnost dat přenášených na webovou platformu nemůže zajistit. Riziko plynoucí z přenosu dat nese uživatel.

Práva uživatele

V souvislosti s osobními údaji, které poskytovatel uchovává, má uživatel následující práva a možnosti:

 1. právo na přístup k údajům – uživatel může požádat o potvrzení o tom, zda poskytovatel osobní údaje uchovává a o přístup k těmto údajům
 2. právo na opravu či doplnění údajů – uživatel může své osobní údaje na webovém portálu kdykoliv upravit či doplnit v části „Nastavení“.
 3. právo na vymazání – uživatel může dosáhnout vymazání svých osobních údajů, pokud je splněný některý z důvodů článku 17 GDPR.
 4. právo na omezení zpracování - uživatel může požádat o omezení svých osobních údajů v případech dle článku 18 GDPR.
 5. právo na přenositelnost
 6. právo podat námitku – směřuje-li námitka vůči přímému marketingu, zanechá poskytovatel bezodkladně namítaného zpracování
 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, uoou.cz

Změny zásad ochrany osobních údajů

Poskytovatel má právo na změnu zásad ochrany osobních údajů. Nejnovější účinná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na webové platformě s datem uvedení v platnost. Používáním webové platformy se uživatel zavazuje seznámit se změnou zásad ochrany osobních údajů a s jejich aktuální verzí v době používání webové platformy.

Kontakt pro případné otázky týkající se zásad ochrany osobních je info@edunaco.com.

Co u nás
Najdete

Magazín Edumág

Inspirujte se příběhy a rozhovory a čerpejte ze zkušeností odborníků i rodičů získaných na jejich cestě za svobodnějším vzděláváním.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.