Slovníček pojmů

Školský rejstřík

Veřejný seznam vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který obsahuje školy a školská zařízení, které byly na základě podané žádosti a po splnění podmínek pro výkon činnosti školy do tohoto rejstříku zapsány. Pouze ve školách zapsaných v tomto rejstříku lze plnit povinnou školní docházku, jak ji ukládá zákon.

Školský zákon

zákon č. 561/2004 Sb.

Kmenová škola

Škola, ve které je žák zapsán k plnění povinné školní docházky. Kmenovou školou může být pouze škola, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Komunitní škola

Pojem komunitní škola není v žádném zákoně zakotven. Komunitní školou lidé tak nazývají poměrně širokou škálu institucí či skupin. Komunitní školou může být menší vesnická škola stejně tak škola ve městě, která nabízí vzdělávání za pomoci zapojení místní komunity do tohoto procesu. Komunitu pak nejčastěji charakterizuje společenství lidí ze stejné oblasti, ve které bydlí či pracují. Vzdělávání v komunitní škole stojí na aktivitě samotných lidí z komunity. Komunitní škola může být zapsaná v rejstříku MŠMT a je tedy možné v ní plnit povinnou školní docházku, velmi často se ale komunitní školou či skupinou nazývají vzdělávací skupiny či kluby, které nejsou zapsané v rejstříku MŠMT a kde tráví čas děti, které jsou zapsány v jiné kmenové škole na individuálním vzdělávání.

Nerejstříková škola

Škola nezapsaná ve školském rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rejstříková škola

Škola zapsaná ve školském rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nerejstříková škola - škola nezapsaná ve školském rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Inovativní škola

Škola, která se odlišuje (více či méně) od hlavního proudu klasického školství. Inovativní školy se většinou opírají o některé těchto pilířů: vnitřní motivace k učení, orientace na dítě, aktivitu přebírá dítě – důraz na vlastní odpovědnost, vyučující je partnerem/průvodcem na cestě vzdělávání, chyba znamená proces učení, zdroj poučení, učení v souvislostech, propojení s reálným životem, heterogenní skupiny dětí (starší děti s mladšími), učení je proces poznávání světa, podpora argumentace a kritického myšlení, důležitost spolupráce školy a rodiny, spoluúčast dětí na chodu a organizaci školy, slovní hodnocení, respektující přístup.

Rámcový vzdělávací program (RVP)

Centrálně zpracovaný pedagogické dokument tvořící závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů všech škol. Na národní úrovni je tak garantován povinný rámec učiva pro jednotlivé stupně škol a pro jednotlivé obory. RVP je schvalován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Pedagogický dokument zpracovaný jednotlivými školami na základě příslušného RVP. ŠVP tedy musí vycházet z obecného RVP a zohledňuje v sobě vzdělávací možnosti a podmínky školy a pedagogické záměry školy či jejího zřizovatele. ŠVP schvaluje ředitel školy a na jeho základě probíhá na škole výuka.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Školské poradenské zařízení poskytující služby psychologické a speciálně pedagogické. Vyjádření od PPP je povinou přílohou žádosti o individuální vzdělávání.

Unschooling

Jedná se o životní styl či postoj, kdy je ze života zcela odstraněna škola. Dítě tedy ani do žádné školy nedochází, ani není řízeně vyučováno jiným způsobem. Děti se pak učí sebeřízeně pouze to, co je zajímá a co jim přijde důležité, ve chvíli, kdy jsou na to připravené a nejsou nikým nuceni se učit to, co je nezajímá. Tento přístup však neznamená, že by se rodiče nezajímaly o vzdělávání svých dětí, ale věří, že děti se naučí vše, co k životu budou potřebovat a k tomu jim dopomáhají tak, že jim připravují příležitosti a zdroje, ze kterých se mohou na své cestě životem učit. Rodiče jsou dětem průvodci, kteří jim pomáhají a podporují, pokud to děti potřebují a plně využívají vzdělávací příležitosti mimo školy. Unschooling je život sám, je to proces, který začíná narozením a nikdy nekončí. Je to proces, ve kterém se neustále něčemu novému učíme, nabíráme zkušenosti, hlouběji se ponořujeme do témat, která nás zajímají, učíme se z chyb. V české republice je unschooling nelegální, ale při výběru vstřícné a respektující školy je možné se mu alespoň velmi přiblížit.

Worldschooling

Je v mnoha případech propojen s unschoolingem nebo s individuálním (domácím) vzděláváním. Zatímco ale ve výše zmíněných případech se většina vzdělávání odehrává v domácím či lokálním prostředí, u worldschoolingu se realizuje ještě další věc a to je cestování rodiny po světě. Během tohoto cestování tak děti čerpají mj. i z poznávání světa, různých zvyklostí a jazyků.

Domácí vzdělávání

Jedná se o jednu z forem individuálního vzdělávání, kdy dítě nedochází do školy a je vyučováno doma rodičem či učitelem (jinou formou pak je vzdělávání dítěte např. v nerejstříkové škole či společné vzdělávání několika rodin). Domácí vzdělávání je často používáno jako synonymum termínu individuální vzdělávání, oproti individuálnímu vzdělávání však tento termín není zákonem definován.

Individuální vzdělávání

Zákonem definovaná alternativní možnost plnění povinné školní docházky jiným způsobem, než docházením do rejstříkové školy.

Kombinované studium

Studium, ve kterém se střídá denní forma vzdělávání (prezenční výuka ve škole) s výukou distanční. Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání na ZŠ a SŠ - Ověřování vyhlášené MŠMT, do kterého se mohly zapojit základní a střední školy. Školy si mohly sami určit, jakým způsobem budou kombinované vzdělávání nabízet. Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinovaného vzdělávání může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka. Jedním z cílů ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné školní docházky v základních školách. Pokusné ověřování probíhá do 31.8.2023.

Distanční studium

Samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.

Co u nás
Najdete

Magazín Edumág

Inspirujte se příběhy a rozhovory a čerpejte ze zkušeností odborníků i rodičů získaných na jejich cestě za svobodnějším vzděláváním.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.