edunaco
Podmínky používání

Obecná ustanovení

Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu občanským zákoníkem práva a povinnosti mezi poskytovatelem webové platformy edunaco.cz společností edunaco s.r.o., se sídlem Chrást 224, 289 14, IČO 17590027, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373627 (dále jen „poskytovatel“) a třetími stranami (dále jen „uživatel“), které vznikají na základě poskytování služeb a na základě uzavíraných smluv o poskytování služeb (dále jen „služba“ či „smlouva o poskytování služeb“) prostřednictvím webové platformy https://www.edunaco.cz/ (dále jen „webová platforma“).

Prvním použitím webové platformy uživatel prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí. Pokud uživatel s obchodními podmínkami nesouhlasí, není oprávněn webovou platformu používat. Uživatel mladší 18 let prohlašuje, že s používáním webové platformy vyslovil souhlas jeho rodič či jiný zákonný zástupce.

Služba je určená pro fyzické i právnické osoby, které se zajímají o možnosti inovativního vzdělávání či které v dané oblasti podnikají. Obsah webové platformy je proto optimalizován a personalizován na základě zájmu uživatelů dle jejich chování v rámci webové platformy tak, aby uživatelům poskytoval co nejvíce relevantní obsah.

Poskytovatel a uživatel sjednávají, že je poskytovatel oprávněn obchodní podmínky jednostranně měnit. Je povinností uživatele seznámit se s nejaktuálnějším zněním obchodních podmínek, které je účinné dnem zveřejnění na webové platformě a je k dispozici pomocí odkazu na hlavní stránce. Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb ukončit zrušením své registrace.

Pro využívání služeb webové platformy není nutná registrace. Registrace je nutná pouze v některých případech používání určitých sekcí či funkcionalit webové platformy.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasným omezením či ke snížení kvality služby.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace či doporučení v rámci služby a na webové platformě mají nezávazný charakter. Uživatel je pro využití těchto informací a doporučení vždy povinen kontaktovat odborného poradce. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené užíváním webového portálu a informací na něm dostupných ani za zavádějící, nepřesné či nepravdivé informace na webovém portálu poskytnuté třetími stranami, zejména jednotlivými uživateli webové platformy nebo na stránkách odkazovaných z webové platformy. 

Uživatel nesmí server poskytovatele, na kterém je provozována služba, zatěžovat automatizovanými požadavky, či využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval ostatní uživatele či poskytovatele ve využívání či poskytování služby. Uživatel nesmí být nápomocen třetím osobám v takovémto jednání.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah informací, fotografií, audiovizuálních děl či jiných příspěvků ukládaných uživatelem na webové platformě, ani za protiprávní úkony uživatele v rámci užívání služby.

Jakákoliv hodnocení a příspěvky na webovém portálu vyjadřují názory a pocity uživatelů, nikoliv poskytovatele. Poskytovatel není schopen zaručit objektivitu hodnocení, neboť hodnocení jsou vždy subjektivně zabarvena zkušeností a osobností uživatele. Uživatel potvrzuje, že jím vložená hodnocení či zkušenosti jsou subjektivně pravdivé a na základě jeho osobní zkušenosti nebo zkušenosti osob blízkých. Poskytovatel žádným způsobem neověřuje hodnocení či zkušenosti uveřejněné uživateli.

Uživatel nese veškeré náklady spojené s využíváním služby (např. náklady na připojení k internetu a elektrickou energii).

Registrace a uživatelský účet

Registrace umožní uživateli přihlášení do uživatelského účtu a užití veškerých funkcí webové platformy.

Úspěšné vytvoření tohoto uživatelského účtu se považuje za okamžik uzavření smlouvy o zřízení uživatelského účtu. V takovém případě bude uživateli doručeno emailem potvrzení o dokončení registrace a zřízení uživatelského účtu.

Údaje uvedené uživatelem během registrace jsou považovány za správné a pravdivé. Uživatel je povinen při registraci uvést skutečné a pravdivé údaje.

Poskytovatel může registraci odmítnout nebo zrušit na základě svého rozhodnutí (např. při použití vulgárního či reklamního uživatelského jména, při porušení obchodních podmínek či právních předpisů ze strany uživatele).

Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet. Sdílení účtu není povoleno. Osobní údaje uvedené během registrace je uživatel povinen aktualizovat při jejich změně.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných k přístupu k jeho účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

Podmínky využívání funkcí platformy podmíněných zřízením uživatelského účtu

Uživatel je oprávněn vstupovat do svého uživatelského účtu, spravovat své osobní údaje, vkládat hodnocení a příspěvky, fotografie a audiovizuální záznamy či spravovat údaje, ke kterým po dohodě s poskytovatelem získal souhlas (např. správa prezentací jednotlivých škol). Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v rámci uživatelského účtu.

Uživatel nesmí ukládat či šířit informace na webové platformě, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy účinnými v České republice či s obchodními podmínkami webové platformy.

Poskytovatel má právo (nikoliv povinnost) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných či šířených uživatelem v rámci služby a na základě svého uvážení je oprávněn tyto informace smazat, zabránit jejich šíření či zrušit registraci uživatele). V případě, že poskytovatel zjistí, že uživatel u jím vkládaného obsahu porušuje právní předpisy či tyto podmínky, Poskytovatel takový obsah bez náhrady smaže, o čemž může a nemusí uživatele informovat.

Použitím webové platformy (služby) uživatel uděluje provozovateli dobrovolně a bezplatně, bez věcného a časového, územního či jiného omezení:

 1. Souhlas s použitím informací, fotografií, audiovizuálních záznamů uložených uživatelem na webovou platformu (dále jen „příspěvky“) a souhlas s jejich následným užitím všemi způsoby, v rozsahu neomezeném, po celou dobu trvání majetkových autorských práv, s právem přiměřených úprav,
 2. Prohlášení, že osoby zachyceny v příspěvcích vyslovily bezplatný souhlas s tím, aby s dílem či obsahem informací bylo naloženo všemi způsoby uvedenými v těchto obchodních podmínkách.
 3. Prohlášení, že uživatel je jediným autorem příspěvku nebo že od autora získal licenci či jiné oprávnění k užití díla v rozsahu těchto obchodních podmínek včetně práva poskytnutí sublicence poskytovateli.
 4. Pokud uveřejněním příspěvku uživatelem na webové platformě vznikne újma či škoda třetím osobám, je uživatel povinen takovou újmu či škodu v plné výši uhradit ve prospěch toho, komu vznikla.
 5. Bezúplatnou licenci (sublicenci v případě, že je autorem jiná osoba než uživatel) ke zveřejnění autorského díla či obsahu chráněného autorským zákonem, pokud ho příspěvek obsahuje a právo převodu takové licence (sublicence), přičemž u takového příspěvku nemusí být uvedeno označení jeho autora.

Provozovatel je v rámci propagace služby oprávněn využít části služby k reklamním účelům. 

Uživatel souhlasí s tím, že mu na webové platformě může být zobrazována reklama a odkazy na jiné internetové stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah internetových stránek na uvedených odkazech. Uživatel souhlasí, že pokud se rozhodne opustit webový portál skrze odkaz, činí tak na vlastní nebezpečí a je si vědom, že tyto obchodní podmínky na internetových stránkách třetích stran neplatí.

Veškeré dotazy, připomínky, příspěvky, návrhy či náměty k webové platformě či poskytované službě (dále jen „návrhy“) adresované poskytovateli nejsou důvěrné a mohou se stát majetkem poskytovatele. Poskytovatel má výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví a nárok na neomezené využívání a šíření těchto návrhů pro jakýkoliv účel bez nároku na odměnu uživatele.

Služba je poskytována bezúplatně, pokud není výslovně poskytovatelem stanoveno jinak.

Uživatel může kdykoliv ukončit smlouvu o poskytování služeb faktickým úkonem – odstraněním svého uživatelského účtu.

Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb převést na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

Uživatel může nahlásit příspěvek, který nesplňuje pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách. Příspěvky takto označené budou odeslány na kontrolu provozovateli.

Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pravidla diskusí a hodnocení

Je zakázáno vkládat příspěvky, které:

 1. obsahují komerční obsah, reklamu nebo spam či osobní inzerci
 2. obsahují urážky, vulgarismy, projevy rasové, etnické či genderové nesnášenlivosti či porušují dobré mravy
 3. jsou v rozporu s platnými právními předpisy České republiky či těmito obchodními podmínkami
 4. obsahují osobní údaje nad rámec dovolený právními předpisy
 5. porušují autorská práva
 6. poškozují zájmy či dobré jméno provozovatele

Ochrana autorských práv

Počítačové programy tvořící webovou platformu jsou chráněny autorským právem, jehož majetkovým vykonavatelem je provozovatel. Jakékoliv používání, zveřejňování či kopírování obsahu webové platformy je chráněno autorským právem a je bez předchozího souhlasu poskytovatele zakázáno.

Uživatel bere na vědomí, že databáze nacházející se na webové platformě nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn s databází nebo její částí jakkoliv nakládat, zejména ji kopírovat nebo ukládat na svá zařízení a užít je jiným způsobem než v rámci užívání webové platformy.

Co u nás
Najdete

Magazín Edumág

Inspirujte se příběhy a rozhovory a čerpejte ze zkušeností odborníků i rodičů získaných na jejich cestě za svobodnějším vzděláváním.

Katalog škol

Největší a nejkomplexnější katalog inovativních škol - snadné vyhledávání, možnosti filtrace, detailní informace.

O nás

Seznamte se s naším příběhem a týmem stojícím za portálem edunaco.

Eduna a Coco

Poznejte Edunku a albatrosa Coco a zjistěte, co vše pro vás vytvořili.

Máte nějaký nápad, prosbu, připomínku?
Chcete se zapojit?

Ať vám nic neuteče

Novinky, rady a tipy budeme zasílat na váš e-mail

Kliknutím na „Přihlásit odběr“ souhlasím se zpracováním osobních údajů.